Sidor

onsdag 29 juni 2011

De mänskliga skyldigheterna

Varje individ har förmågan att internalisera den omgivande kulturens normer. Hur normerna efterlevs styrs genom de av evolutionen uppkomna känslorna skuld och skam. Med förmågan att internalisera normer har varje individ förmågan att göra gruppens välfärd till sin välfärd och i en fientlig omvärld kommer de biologiska egenskaper som främjar detta att bevaras och utvecklas för varje generation. Där finns den evolutionära bakgrunden till vår kultur.

Det finns ingen orättvisa i naturen – den bara är. De biologiskt betingade impulserna och beteendemönstren är styrda av, och samverkar med, en ständigt fluktuerande kulturell miljö. Vad som är rätt och fel, eller för den delen rättvist och orättvist, är ett resultat av den för tillfället gällande kulturella normen.

Uppfattningen om rätt och fel har uppfattats som något typiskt mänskligt i motsats till djurens instinkter. Inom den humanistiska filosofin har idén om människans särart präglat upplysningstidens filosofi men även det moderna samhällets konstruerade samhällsstrukturer - med ett stundom tragiskt resultat. Med ett posthumanistiskt synsätt befriar vi oss från idén om vår egen särart och föreställningen om ett mänskligt förnuft eller en, på filosofisk grund vilande, allomfattande mänsklig moral. Tyvärr gör detta idén om de mänskliga rättigheterna till en omöjlighet då dessa bygger på antaganden om en minsta gemensam - kulturellt normerande - likhet mellan människor.

Ett bättre synsätt vore att, på ett posthumanistiskt sätt, se till skillnaderna mellan människor och varje individs förmåga att uppfylla de skyldigheter denne har gentemot andra individer för att på så sätt öka hela artens - och därmed även individens - välfärd. Detta ger individen skyldigheter gentemot sina medmänniskor till skillnad från individuella rättigheter på bekostnad av andra människors men samtidigt en reell möjlighet till en positiv förändring av vår kultur, vårt samhälle och på sikt kanske även vårt förhållande till miljön.

onsdag 22 juni 2011

Ovisshetens återkomst

Intellektuella, kulturpersoner, tyckare och förståsigpåare av idag har ett behov av att debattera i ett forum där deras egna åsikter och normerande värderingar endast bekräftas av andra i en ständigt självuppfyllande uppåtgående spiral. De vill bara debattera mot gelikar och har kunnat göra så sedan 1968. Det har skapat en trygghet, begriplighet och en metod att med enkelhet och en viss lättja kunna påbjuda omvärlden sin egna intellektuella förträfflighet, gärna ackompanjerad av de redan troende. Personer som ifrågasätter detta rubbar, som det nu visat sig, den sköra balans av åsiktshegemoni som gjort media och kulturinstitutioner så härligt förutsägbara. Livet är oförutsägbart, men kultureliten gillar inte detta. Personer som ifrågasätter detta återinför en oberäknelighet i kulturen som gör den levande och vital men samtidigt mer mänsklig och verklig. De som vägrar inordna sig idag är kulturens framtid men man får hoppas att de lär sig av den föregående elitens misstag när de själva befinner sig där om 40 år.